Prejsť na navigáciu

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Dovoz a platba všeobecne

Všetky ceny tovaru vystavovaného v internetovom obchode www.andhair.sk sú konečné. Predávajúci nie je platcom DPH. Ak si želáte vystaviť faktúru s DPH, prosím kontaktujte nás na andhair@andhair.sk.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy a to vrátane nákladov na doručenie tovaru ak nie je uvedené inak. A to buď formou dobierky v mieste dodania tovaru, alebo bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny právnych predpisov a zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.

Platba je prevažne formou prevodu na bankový účet predajcu, alebo dobierkou, ak sa predajca nedohodne s kupujúcim inak.

Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v objednávke kupujúceho, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

V prípade, ak dôjde k omeškaniu dodania tovaru zo strany predávajúceho, predávajúci je oprávnený jednostranne predĺžiť lehotu na dodanie tovaru. Dodacia lehota je cca 1-10 pracovných dní. Vo výnimočných prípadov sa táto doba dodania môže predĺžiť, maximálne však do 14 pracovných dní. Po uplynutí maximálnej doby dodania kupujúci ma právo odstúpiť od tejto kúpnej zmluvy.

2. Obchodné podmienky

Meno, sídlo firmy a osoba zodpovedná za prevádzku obchodu: Ivana Jánošíková, M. Rázusa 884/44, 97101 Prievidza. IČO: 37460633 Ďalej len prevádzkovateľ obchodu www.andhair.sk. Firma nie je platcom DPH. Ak si želáte vystaviť faktúru s DPH, prosím kontaktujte nás na andhair@andhair.sk.

Zodpovedné osoba: Ivana Jánošíková, e-mail: andhair@andhair.sk telefonický kontakt: 0902914404

a.) Objednávka a spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy. Objednávka zaslaná elektronickou formou prostredníctvom objednávacieho systému na www.andhair.sk  kupujúcim musí obsahovať minimálne: Meno a priezvisko kupujúceho, poštovú adresu, emailovú adresu, vybraný tovar z katalógu a počet kusov objednávaného tovaru.

Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho s predávajúcim vo forme e-mailovej správy, alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho.

V prípade, že predávajúci nemôže splniť objednávku kupujúceho, predávajúci sa zaväzuje kupujúceho o tejto skutočnosti ihneď informovať. Kupujúci je oprávnený v takomto prípade od objednávky odstúpiť.

b.) Práva a povinnosti zo strany predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje dodať na základe objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite.

Predávajúci je povinný odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru (daňový doklad, alebo dodací list slúžiaci i ako záručný list).

Predávajúci ma právo zrušiť objednávku s kupujúcim v prípade porušenia obchodných podmienok i v prípade ak chovanie kupujúceho sa vymyká štandardu.

c.) Práva a povinnosti zo strany kupujúceho. Kupujúci je povinný prevziať objednaný alebo zakúpený tovar, skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal hneď po doručení.

V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru.

d.) Neprevzaté zásielky. V prípade, že si zásielku kupujúci nemôže prevziať v stanovenom termíne, je povinný informovať predávajúceho o tom vopred. Ak si kupujúci zvolil spôsob doručenia dobierkou a zásielku z ľubovoľných dôvodov neprevezme, je povinný uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu teda poštovné a balné, prípadne ďalšie náklady.

V prípade neprevzatia dobierkovej zásielky zákazníkom si www.andhair.sk vyhradzuje právo požadovať od zákazníka zmluvnú pokutu vo výške 5 €. Na túto čiastku mu bude vystavená faktúra a zaslaná na jeho adresu. Túto je zákazník povinný uhradiť najneskôr do 14 dní. Ak sa tak nestane, bude voči nemu zahájené súdne a následne exekučné konanie.

Ak si zákazník bude priať zaslať tú istú neprevzatú zásielku, www.andhair.sk bude od neho požadovať platbu vopred na účet. Pri konečnej cene bude však pripočítaný náklad spojený s vrátenou zásielkou. V tomto prípade bude zmluvná pokuta 5 € zrušená.

Za určitých okolností si vyhradzujeme právo zverejniť celé meno neplatiča na www.andhair.sk, resp. facebook/andhair.sk.

e.) Závady, reklamácie a záruky. V zmysle občianskeho zákonníka je stanovená záručná doba 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru, na tovar, ktorý bol mechanický poškodený alebo bol zničený neodbornou manipuláciou zákazníka. Kratšiu životnosť v dôsledku opotrebovanie výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať

Kupujúci je pri reklamovaní tovaru povinný zabezpečiť ochranný obal, predložiť dodací list, resp. faktúru a doložiť vyjadrenie s uvedeným dôvodom zrušenia kúpnej zmluvy. V opačnom prípade nemusí byť reklamácia uznaná.

Predávajúci je povinný rozhodnúť o reklamácii do 30 dní od písomného doručenia a od doručenia poškodeného tovaru.

Podľa charakteru vady predávajúci vyrieši reklamáciu jednou z troch možností a to jeho opravou, výmenou tovaru za bezchybný alebo vrátením kúpnej ceny tovaru. 

Bezdôvodné vrátenie, resp. výmena tovaru stanovená zákonom je 7 dní. Predávajúci túto lehotu predĺžil na 30 dní od prijatia zásielky. Pozor takto vrátený, resp. menený tovar musí byť  z hygienických dôvodov nepoškodený, nepoužívaný a neskúšaný.

Po obdržaní nepoškodeného (neskúšaného) tovaru má predávajúci povinnosť uhradiť kupujúcemu všetky náklady spojené s nákupom do 15 dní od prijatia zásielky.

Predpokladaná životnosť vlasových výrobkov pri dodržaní správnej údržby a dennom používaní je 3-12 mesiacov.

f.) Ochrana osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.andhair.sk uchováva a spracúva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov č. zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Vážime si Vašu prejavenú dôveru a preto chránime Vaše osobné údaje pred ich prípadným zneužitím. Zaručujeme Vám absolútnu ochranu osobných a firemných údajov.

Osobné údaje, ktoré od Vás vyžadujeme, využívame výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a neposkytujeme ich tretím osobám. S výnimkou externých dopravcov, ktorým Vaše údaje poskytujeme iba v minimálnom rozsahu a to z dôvodu bezproblémového doručenia Vášho tovaru priamo k Vám (meno, adresa, telefonický kontakt).

Možnosti odhlásenia zo zasielania emailových spravodajov. V každom emailovom spravodaji nájdete odkaz na „zrušenie“ zasielania ďalších správ. Po kliknutí na tento odkaz a potvrdení bude váš email vyradený z našej databázy.

Možnosti odstránenia osobných údajov. V prípade, že máte záujem o odstránenie všetkých osobných údajov, kontaktujte nás na emailovej adrese andhair@andhair.sk s touto žiadosťou. Bezodkladne odstránime všetky osobné či citlivé údaje.

g.) Ostatné. Kupujúci je povinný sám posúdiť vhodnosť použitia zakúpeného výrobku a sám preberá zodpovednosť za možné vzniknuté alergické reakcie a prípadné následky.

Z hygienických dôvodov nie je možné u vlasových výrobkov tovar po použití, respektíve odskúšaní vymeniť ani vrátiť. Jediné miesto kde si kupujúci môže bezpečne tovar vyskúšať je na predajnom mieste predávajúceho, kde sú k dispozícií produkty na to určené.

Váha, rozmery a ostatné údaje o tovare obsiahnuté v katalógoch, prospektoch a iných písomnostiach predávajúceho umiestnenými na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú nezáväznými údajmi a môžu sa mierne líšiť.

Predávajúci si je vedomý, že odtiene ponúkaného tovaru môžu byť v ojedinelých prípadov mierne odlišné od skutočného odtieňa tovaru. Spravidla to býva po zlom nastavení monitora, alebo tlačiarne kupujúceho.